Profesionalni razvoj u adolescenciji: određenje modela tranzicije karijere adolescenata

Projekt Hrvatske zaklade za znanost Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata (Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model, HRZZ-1229) se provodio od svibnja 2014. do lipnja 2017. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Voditeljica projekta bila je dr. Iva Šverko, a suradnici dr. Toni Babarović, dr. Marina Merkaš, Iva Černja i Vanja Međugorac.

Cilj projekta bio je utvrditi ključne odrednice uspješne tranzicije iz škole na posao, odnosno iz škole na fakultet. Projekt je obuhvaćao istraživački i praktični dio. U okviru istraživačkog dijela projekta postavio se i provjerio model tranzicije karijere u adolescenciji, dok se u okviru praktičnog dijela razvio online sustav za profesionalno savjetovanje adolescenata Put karijere.

Model tranzicije karijere i njegova provjera

Prema modelu tranzicije karijere, postavljenom u okviru ovog projekta, za uspješnu tranziciju karijere u adolescenciji odgovorne su temeljne osobine pojedinca (profesionalni interesi, vrijednosti, istaknutost uloga, aspiracije, temeljna samoevaluacija, ličnost), životne okolnosti (socijalna podrška, obrazovanje roditelja, socioekonomski status obitelji, školski uspjeh), te profesionalna zrelost i sposobnost upravljanja karijerom (profesionalna zrelost u užem smislu, profesionalna adaptabilnost, poteškoće u donošenju profesionalnih odluka). Temeljni istraživački ciljevi projekta bili su provjeriti kako i na koji način djeluju pojedine odrednice te u koliko dobro pretpostavljeni model opisuje tranziciju karijere iz srednje škole u daljnje obrazovanje ili svijet rada.

Istraživačka metodologija i tijek provedbe istraživanja

Istraživanje je provedeno on-line, putem posebnog istraživačkog modula postavljenog na ovu stranicu. S obzirom na razvojnu prirodu istraživanog fenomena, korišten je longitudinalan nacrt u kojem su se mjerenja provodila u tri vala.

Tijekom studenog i prosinca 2014. godine proveden je prvi val istraživanja. U prvom valu istraživanja ispitivali su se temeljni konstrukti vezani uz profesionalni razvoj učenika, poput interesa, radnih vrijednosti i važnosti različitih životnih uloga. Također su ispitane neke od važnih osobnih i okolinskih varijabli, poput školskog uspjeha, socioekonomskog statusa obitelji ili različitih oblika roditeljske i vršnjačke podrške. Sudjelovalo je ukupno 981 sudionik iz 30-ak škola iz Zagreba i drugih gradova sjeverne Hrvatske.

Tijekom travnja 2015. godine proveden je drugi val istraživanja. Glavne mjere ispitivane u drugom valu istraživanja odnosile su se na razinu profesionalne zrelosti učenika, načine i poteškoće pri donošenju odluka o karijeri te na status njihovog profesionalnog identiteta. U drugom valu odazvalo se ukupno 582 učenika.

Tijekom travnja 2016. godine proveden je treći val ispitivanja. U ovoj su točci mjerenja sudionici već doživjeli tranziciju u svijet rada te se mahom upisali na fakultete, dok su se neki zaposlili ili ostali nezaposleni. Ukupan broj sudionika u trećem valu bio je 405, od čega 321 studenata, 50 zaposlenika te 34 nezaposlenih. Oni su odgovorili na niz mjera, pokazatelja uspješnosti tranzicije iz škole na posao, odnosno studij. Sukladno njihovom profesionalnom statusu ispitala se uspješnost u poslu ili studiju, percipirana kongruencija s radnom/studijskom okolinom, radna/studijska angažiranost i motivacija za rad/studij te opće zadovoljstvo životom i sreća.

U svrhu motiviranja sudionika, nakon svakog vala testiranja, održana je nagradna igra gdje su sudionici prema slučaju mogli osvojiti vrijedne nagrade – laptop računalo, tablet računalo, pametne telefone, ili bonove za knjige. Nagrade su podijeljene javno kako bi se povećala motivacija učenika za sudjelovanje u predstojećim valovima istraživanja. Također, na kraju trećeg vala testiranja, svim sudionicima je pružena povratna informacija o nekim njihovim osobinama.

Istraživački nalazi

Do vremena pisanja ovog izvještaja (svibanj 2017) dosadašnje analize omogućile su donošenje zaključaka povezanih s ciljem projekta. Prije svega, na temelju psihometrijske analize primijenjenih instrumenata vidljivo je da su u sva tri vala istraživanja prikupljeni pouzdani i valjani podaci, koji nam omogućavaju donošenje valjanih zaključaka.

Od brojnih prikupljenih podataka dosad je sustavno analiziran i znanstvenoj javnosti prezentiran samo dio. Tako je primjerice ustanovljeno da kratke verzije upitnika vrijednosti, interesa, istaknutosti uloga i ličnosti odgovaraju svojim dužim inačicama. Skale profesionalne adaptabilnosti, poteškoća u donošenju profesionalnih odluka i statusa profesionalnog identiteta također su se pokazale prikladnima za hrvatsku populaciju, za razliku od skale samoefikasnosti u donošenju profesionalnih odluka čija je struktura upitna. Jasnim pokazateljima profesionalne zrelosti mogu se smatrati profesionalna adaptabilnost, koraci u izgradnji karijere, poteškoće u donošenju profesionalnih odluka, te dimenzije formiranja profesionalnog identiteta. Navedeni konstrukti međusobno više ili manje konvergiraju i očekivano se mijenjaju u funkciji dobi. S druge strane, Hollandove mjere diferenciranosti i konzistentnosti vrlo su blago povezane s drugim mjerama profesionalne zrelosti, te se ne mijenjaju u funkciji dobi na očekivani način. Kao ključna odrednica uspješne tranzicije karijere ističe se profesionalna adaptabilnost koja pridonosi i profesionalnim i osobnim ishodima tranzicije, te poteškoće u donošenju profesionalnih odluka koje se reflektiraju prvenstveno na povoljne profesionalne ishode tranzicije. Nadalje, postavljen je i provjeren model socio-kognitivne teorije izbora karijere u području održivog razvoja. Ovdje navedeni, ali i drugi zanimljivi rezultati proizašli iz ovog projekta prikazani su u dolje navedenim publikacijama i priopćenjima.

Publikacije, priopćenja, disertacije i diplomske radnje

Publikacije

 • Šverko, I. & Babarović, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocational Behavior, 94, 89-103.
 • Babarović, T. & Šverko, I. (2016). Vocational development in adolescence: career construction, career decision-making difficulties and career adaptability of Croatian high-school students. Primenjena psihologija, 9(4), 429-448.
 • Černja, I., Šverko, I. & Babarović, T. (in press). Career Maturity Indicators in Adolescence: Convergence of Different Measures. In: V. Cohen-Scali, J. Rossier, L. Nota (Eds.) International Perspectives on Current Research in Career Counseling and Guidance: Building Careers in Changing and Diverse Societies. Springer.
 • Babarović, T. & Šverko, I. (in press). The Validation of the Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Croatia
 • Međugorac, V., Šverko, I. & Babarović, T. (in press). Choosing a career in sustainability: A test of social cognitive career theory

Kongresna priopćenja

 • Šverko, I. & Babarović, T. (travanj 2016). Profesionalni identitet i profesionalna adaptabilnost kao odrednice uspješne tranzicije karijere mladih. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
 • Babarović, T. & Šverko, I. (travanj 2016). Statusi profesionalnog identiteta i njihova uloga u razvoju karijere adolescenata. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
 • Međugorac, V., Šverko, I. & Babarović, T. (travanj 2016). Izbor karijere u području održivog razvoja: testiranje socio-kognitivne teorije karijere. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
 • Lučić, L. (travanj 2017). Što ću biti kada odrastem? Utjecaj odrastanja uz osobu s teškoćama u razvoju na odabir zanimanja. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
 • Černja, I. (travanj 2017). Validacija Skale motivacijskih osobina u kontekstu Teorije samodeterminacije. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
 • Šverko, I. & Babarović, T. (ožujak 2017). Vocational Identity in Adolescence: Personal Characteristics, Contextual Circumstances and Career Construction Competences of Six Vocational Identity Statuses. International Convention of Psychological Science, Beč, Austrija.
 • Šverko, I. & Babarović, T. (studeni 2016). Career Adaptability in Adolescence and its Relation to Career Decision-Making and Career Construction. Conference of the International Association of Educational and Vocational Guidance, Madrid, Španjolska.
 • Babarović, T. & Šverko, I. (studeni 2016). The Validation of the Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Croatia. Conference of the International Association of Educational and Vocational Guidance, Madrid, Španjolska.
 • Černja, I., Babarović, T. & Šverko, I. (studeni 2016). Differentiation and consistency of interests: Traditional indices and measures derived from cosine function. Conference of the International Association of Educational and Vocational Guidance, Madrid, Španjolska.
 • Šverko, I., Babarović, T. & Međugorac, V. (lipanj 2016). Career Interest for Sustainability: New and Emerging Interest Domain. Interventions for career-and-life design for sustainable development and decent work, Wroclaw, Poljska.
 • Međugorac, V., Šverko, I. & Babarović, T. (lipanj 2016). Social Cognitive Model of Career Choices for Sustainability. Interventions for career-and-life design for sustainable development and decent work. Wroclaw, Poljska.
 • Babarović, T., Šverko, I. & Černja, T. (lipanj 2016). Career Choices and Vocational Development of Disadvantaged Groups of Adolescents. Interventions for career-and-life design for sustainable development and decent work, Wroclaw, Poljska.
 • Šverko, I. & Babarović, T. (svibanj 2016). Sposobnost prilagodbe kao ključan element uspješne konstrukcije karijere: prikaz i provjera Skale profesionalne adaptabilnosti. 20. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska.
 • Babarović, T. & Šverko, I. (svibanj 2016). Validacija hrvatske inačice Upitnika poteškoća u donošenju profesionalnih odluka (CDDQ). 20. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska.
 • Černja, I., Kuzman, I. & Galić, Z. (svibanj 2016). Povezanost sukladnosti profesionalnih interesa studenata i studijskog programa s angažiranosti i uspjehom u studiju. 20. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska.
 • Babarović, T., Merkaš, M. & Šverko, I. (rujan 2015). The effects of parental and peer support on career aspirations of adolescents. 17th European Conference on Developmental Psychology, Braga, Portugal.
 • Šverko, I., Babarović, T. & Černja, I. (srpanj 2015). Relation between career maturity and differentiation and consistency of vocational interests in primary schools. 14th European Congress of Psychology, Milano, Italija.
 • Šverko, I. & Babarović, T. (srpanj 2015). RIASEC and HEXACO: Implications of ipsatization of interest scores. 14th European Congress of Psychology, Milano, Italija.
 • Šverko, I., Babarović, T. & Matić, I.P. (svibanj 2015). Career Adaptability in Croatia: Validation of Career Adapt-Abilities Scale and its relation to Career Maturity. 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norveška.
 • Babarović, T., Šverko, I. & Herceg, I. (svibanj 2015). Vocational identity status of Croatian adolescents. 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norveška.
 • Šverko, I. & Babarović, T. (travanj 2015). Adaptabilnost karijere, profesionalni identitet i donošenje profesionalnih odluka. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
 • Šverko, I., Babarović, T. Černja, I., Lučić, L. & Kurečić, M. (travanj 2015). Profesionalni interesi, radne vrijednosti i istaknutost radne uloge kod srednjoškolaca. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
 • Šverko, I. (travanj 2015). Profesionalni razvoj u adolescenciji: određenje modela tranzicije karijere adolescenata – predstavljanje projekta. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.

Doktorski rad

 • Iva Černja izrađuje doktorsku disertaciju u okviru projekta na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu odnosa profesionalne zrelosti i radne motivacije.

Diplomske radnje

 • Pugar, I. (2015). Neke odrednice aspiracija maturanata. Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija. Mentorica Iva Šverko.
 • Kos, S. (2015). Osobine ličnosti, radne vrijednosti i salijentnost životnih uloga kao odrednice profesionalnih interesa. Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija. Mentorica Iva Šverko.
 • Crnko, I. (2015). Radne vrijednosti adolescenata različitih osobnih i obiteljskih obilježja. Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija. Mentor Toni Babarović.
 • Bošnjak, K. (2015). Validacija Skale samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri. Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija. Mentor Toni Babarović.
 • Puškarić, I. (2016). Formiranje očekivanja ishoda u karijeri kod srednjoškolaca. Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija. Mentor Toni Babarović.
 • Lučić, L. (2016). Što ću biti kada odrastem? Utjecaj odrastanja uz osobu s teškoćama u razvoju na odabir karijere. Odsjek za psihologiju Filozofskog Fakulteta u Zagrebu. Mentor Zvonimir Galić.
 • Boras, I. (2017). Odnos osobnih karakteristika i studentske angažiranosti s akademskim uspjehom i zadovoljstvom studijem. Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija. Mentor Toni Babarović.
 • Vlahović, D. (2017). Validacija upitnika profesionalne zrelosti – UPZ. Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija. Mentor Toni Babarović.

Međunarodna suradnja i edukacije

Članovi projektnog tima sudjelovali su na nizu stručnih i radnih sastanaka i edukacija. Toni Babarović sudjelovao je na radnim sastancima u organizaciji Network for Innovation in Career Guidance and Counseling in Europe (NICE) u Canterbury, Velika Britanija (2014.) i Bratislavi, Slovačka (2015.). Na sastancima se raspravljalo o mogućnostima razvoja jedinstvenog visokoobrazovnog programa osposobljavanja za savjetnike za usmjeravanje karijere, zajedničkog za sve članice EU. Potpisan i NICE memorandum kojim su definirane politike razvoja profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja na Europskoj razini, te dokument Europskih standarda kompetencija za profesionalno savjetovanje i usmjeravanje (European Competence Standards for Career Guidance and Counselling), kojim se postavljaju zajednički standardi kompetencija praktičara i istraživača u ovom području.

Iva Šverko sudjelovala je na konferenciji UNESCO-ove katedre za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u Firenci, Italija (2015.) na temu How can career and life designing interventions contribute to a fair and sustainable development and to the implementation of decent work over the world?. Na plenarnim predavanjima i u radnim skupinama raspravljalo se o promjenama u pristupu profesionalnom usmjeravanju i cjeloživotnom učenju s ciljem da se pridonese održivom razvoju i osiguravanju dostojanstvenog rada.

Iva Šverko, Toni Babarović i Vanja Međugorac također su aktivno sudjelovali na međunarodnoj konferenciji Career and life design interventions for sustainable development and decent work, organizirane zajednički od strane UNESCO-ove katedre za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i znanstvene asocijacije European Society for Vocational Designing and Career Counseling (ESVDC) u Wroclavu, Poljska (2016.). Na konferenciji se kroz niz radionica i predavanja raspravljalo u kojoj mjeri i na koji način profesionalno usmjeravanje i savjetovanje može pomoći pojedincima i društvu u širem kontekstu ekonomskog, ekološkog, antropološkog i etičkog razvoja.

Iva Šveko i Toni Babarović posjetili su Laboratorij za istraživanje i intervencije u profesionalnom savjetovanju (Laboratorio di Ricerca e Interventio per l'Orientamento alle Scelte, La.R.I.O.S.) Sveučilišta u Padovi, Italija (2016.). Na sastancima se raspravljalo o dosadašnjim istraživačkim projektima te razgovaralo o budućoj suradnji. Utvrđeni su zajednički istraživački interesi i zacrtane smjernice za buduća zajednička istraživanja i rad.

Doktorandica na projektu Iva Černja sudjelovala je na tri ljetne škole Europan Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling, u organizaciji NICE mreže. Ljetne škole su održane u Parizu, Francuska (2015.), Lausanneu, Švicarska (2016.) i Mannheimu, Njemačka (2017.). Škole su uključivale predavanja iskusnih stručnjaka te razmjenu iskustava istraživača o novijim spoznajama u području. Polaznici su izlagali i raspravljali o nacrtima i metodologiji svojih doktorskih disertacija u svrhu njihova poboljšanja te uspostavljanja međunarodne suradnje mladih istraživača sličnih interesa. Iva Černja predstavila je svoj rad na doktorskoj disertaciji.

Vrednovanje projekta

Unutar predviđenih rokova ostvareni su svi postavljeni ciljevi, te je na kraju svakog projektnog razdoblja, po predanim narativnim i financijskim izvještajima Hrvatskoj zakladi za znanost, rad na projektu ocijenjen je najboljom ocjenom (A).

Razvoj portala za profesionalno usmjeravanje mladih

Na temelju istraživačkih nalaza utvrđene su ključne determinante uspješne tranzicije iz škole na posao na temelju kojih je razvijen besplatan sustav za profesionalno savjetovanje Put karijere.

Sustav Put karijere namijenjen je svima koji se nalaze u procesu promjene karijere. Svi korišteni upitnici su kvalitetne i validirane psihološke mjere, a njihov doprinos za profesionalno usmjeravanje potvrđen je empirijskim nalazima istraživačkog dijela projekta.

Razvoj ove stranice nastavak je dugogodišnjeg rada Ive Šverko i Tonija Babarovića na razvoju alata za on-line profesionalno usmjeravanje (više o autorima pogledati ovdje) .